СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Ст. 141. Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чиперебували вони у шлюбі між собою…Захист прав та інтересів неповнолітніх дітей лежитьна їх батьках…

Ст. 150. Батьки мають право і зобов’язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їхздоров’я,фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці.Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Ст. 155. Батьківські права не можуть здійснюватись всупереч інтересам дитини.При неналежному виконанні батьками (одним з них) батьківських обов’язків або призловживанні батьківськими правами діти вправі звернутися за захистом своїх прав таінтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади або безпосередньодо суду (якщо вона досягла 14 років).

Ст. 164. Батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо будевстановлено, що він (вона): не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладуохорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили щодо неїбатьківського піклування; ухиляються відвиконання своїх обов’язків по вихованнюдитини, жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами;вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування табродяжництва; засудженні за вчинення умисного злочину щодо дитини. Позбавлення батьківських прав провадиться тільки в судовому поряд-ку.

Ст. 166. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язків по утриманнюдитини.

Ст. 170. Суд може прийняти рішення про відібрання дитини від батьків і передачу її наопікування органів опіки і піклування незалежно від позбавлення від батьківських прав,якщо, залишення дитини в осіб, у яких вона перебуває, небезпечне для неї. У винятковихвипадках при безпосередній загрозі життю або здоров’ю дитини, орган опіки і піклування
вправі прийняти рішення про негайне відібрання дитини у батьків або інших осіб, навихованні яких вона фактично перебуває.