Паспорт методичного кабінету

 Паспорт методичного кабінету  


                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                                                   Директор Запорізького політехнічного
                                                                                                                                                        центру професійно-технічної освіти
                                                                                                                                                                             ____________ В.Ф. Полухін


   З М І С Т
1. Пояснення
2. Загальні відомості 
3. Обладнання і оснащення методичного кабінету
4. Методичні матеріали
1. Нормативно – правові документи
2. Училищні нормативно – правові документи
3. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу
4. Основні навчально – методичні матеріали з навчальних предметів
5. Позакласна робота
6. Папки з матеріалами науково – практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (училищних, обласних).
7. Бібліотека методичного кабінету
8. Картотеки
10. Загальні питання роботи кабінету
                                              1. Пояснення
1.1 Паспорт методичного кабінету ЗПЦПТО складено на базі Положення про методичну роботу у професійно-технічному закладі (затверджено: Наказ Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12.2000 р.; Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006)
1.2 Паспорт методичного кабінету переглядається щорічно. До нього заносяться зміни згідно зі змінами нормативних документів, перспективного плану роботи, єдиного плану методичної роботи ЗПЦПТО, змінами обладнання та оснащення кабінету.
1.3 Паспорт затверджується директором ЗПЦПТО
                                             2. Загальні відомості
2.1 Загальна площа приміщення: 32 м2 ; 60 м2
2.2 Число посадових місць: 22 ; 35.
2.3 Актив методичного кабінету
                                             3. Обладнання та оснащення методичного кабінету
Характеристика приміщень 
                                             4.Методичні матеріали
1. Нормативно – правові документи:
• Конституція України, закони про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно – нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного комітету професійно-технічної освіти, систематизовані інструктивно – методичні листи Міністерства освіти і науки України;
• керівні документи з питань педагогіки та психології;
• положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;
2. Училищні нормативно – правові документи:
• Програму розвитку ЗПЦПТО на п’ять років;
• Перспективний план роботи на поточний навчальний рік;
• Наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;
• Єдиний план методичної роботи на поточний навчальний рік;
• Графік навчального процесу;
• контрольні примірники всієї чинної навчально – методичної документації (комплекти навчальних планів і програм за професіями та спеціальностями підготовки);
• графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт, перевірочних та пробних кваліфікаційних робіт, державної кваліфікаційної атестації, захисту курсових, дипломних робіт;
• документація з підвищення кваліфікації педагогів;
• матеріали по роботі педагогічного колективу над єдиною методичною темою (доповіді, розробки, творчі роботи);
3. Програмно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу:
• перелік підручників за навчальними дисциплінами; 
• робота циклових комісій: план роботи, протоколи засідань, методичні розробки, зразки наочності;
• матеріали діяльності інших форм методичної роботи (школи перспективного педагогічного досвіду, школи молодого майстра, проблемних семінарів, творчих звітів викладачів та майстрів виробничого навчання тощо);
• тематичні папки: „Модель сучасного уроку”, „Інтерактивне навчання”, „Методичні технології”, „Типи та структура уроків”, „Основні положення дидактики”.
• зразки оформлення документації; 
• анкети, схеми аналізів (типи і види уроків з різних предметів, типи і види аналізів, картки для аналізу, карти – схеми для самоаналізу);
4. Основні навчально – методичні матеріали з навчальних предметів:
• дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю знань;
• аналітичні матеріали училищного моніторингу за кожною із навчальних дисциплін (результати зрізів (директорських, перевірочних робіт), проміжних та семестрових атестацій);
• робота з учнями, що мають підвищений рівень мотивації до навчання (результати училищних та обласних олімпіад, конкурсів за професіями тощо); 
• інформації з комплексного методичного забезпечення предметів, професій, спеціальностей;
• інструктивно-технологічні карти для лабораторних, практичних робіт (зразки);
• тексти контрольних робіт і завдань до державної підсумкової атестації;
• зразки поурочних планів;
• методичні розробки вчителів;
• типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів та виробничого навчання;
• методичні рекомендації ведення тематичного обліку знань учнів;
5. Позакласна робота:
• матеріали з організації позакласної роботи;
• матеріали на допомогу класним керівникам. 
6. Папки з матеріалами науково – практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (училищних, обласних).
7. Бібліотека методичного кабінету:
• підшивки газет та журналів: „Освіта України”, „Професійно-технічна освіта”, „Вища школа”, „Управління школою”, „Охорона праці”, «Безпека життєдіяльності», „Позакласна година”, „Все для вчителя”, „Завуч”, ”Відкритий урок: розробка, технології, досвід”, „Підручник для директора”, „Фізичне виховання”, „Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України” та періодичні видання фахового спрямування;
• спеціальна, загальнопедагогічна література;
• каталог об’єктів передового досвіду, області, країни.
8. Картотеки:
• статей періодичної преси на педагогічні теми;
• керівних і нормативних документів про освіту;
• обліку перспективного педагогічного досвіду;
• робіт педагогічних працівників над єдиною методичною темою училища
10. Загальні питання роботи кабінету:
• паспорт методичного кабінету;
• положення про огляд – конкурс кабінету;
• звіти про роботу кабінету;
• інструкція з охорони праці під час роботи в методичному кабінеті.
До обладнання методичного кабінету належить і система постійних та динамічних стендів:
• Структурна модель методичної роботи ЗПЦПТО
• Єдиний план методичної роботи на навчальний рік;
• Перспективний педагогічний досвід: Новітні педагогічні технології, Поради молодому педагогові.
• Підвищення професійної майстерності: Самоосвіта, Атестація педагогічних працівників.