Плани

 ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Директор ДНЗ «Запорізький ПЦ ПТО»

                                                                                  ____________________ В.Ф. Полухін

                                                                                             ________________________________

 План виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік

 Основні завдання виховної роботи в центрі:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.
 2. Ввиховання поваги до Конституції, законодавства України, держаної символіки.
 3. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.
 4. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 5. Забезпечення взаємодії навчального закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання учнівської молоді, розширення складу суб'єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 6. Посилення ролі сім'ї у вихованні дитини, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом.
 7. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.
 8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 9. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.
 • Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.
 • Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.
 • Розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху, розвиток волонтерського руху.
 • Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 • Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

Основні напрями роботи:

 1. Надання систематичної методичної допомоги класним керівникам під час планування їхньої роботи.
 2. Контроль рівня морального, правового та превентивного виховання учнів у колективах.
 3. Створення умов для учнів , викладачів, майстрів в/н для участі в районних, міських та обласних конкурсах.
 4. Посилення контролю за виконавчою дисципліною класних керівників, майстрів в/н .
 5. Використання інноваційних форм роботи із забезпечення діяльністю учнівського самоврядування.
 6. Посилення контролю за відвідуванням занять учнями.
 7. Систематична підтримка зв`язків із батьками.

Стратегічні проекти виховної роботи

 Проект «Професійне зростання класного керівника»

 Мета:

Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу у класного керівника.

 Завдання:

 1. Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду.
 2. Постійне підвищення кваліфікації класних керівників через участь у районних педагогічних виставках, семінарах і конференціях, залучення до публікацій, науково – дослідницької та експериментальної діяльності.
 3. Удосконалення роботи методичного об`єднання через організацію та проведення сучасного виховного заходу, вироблення інноваційного стилю діяльності.
 4. Організація роботи предметних тижнів.
 5. Педагогічні читання.
 6. Участь в роботі педагогічних виставок.
 7. Участь в семінарах та конференціях.

Очікувані результати:

 • постійне зростання педагогічного професіоналізму молодих і досвідчених педагогів;
 • підвищення престижу професії педагога;
 • навчання педагогічних працівників ефективного використання сучасних інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ);
 • упровадження нових освітніх технологій у навчально – виховний процес;
 • узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду.

Критерії оцінювання:

 • підвищення рівня кваліфікації викладача, майстра в/н, класного керівника;
 • самоосвітня діяльність педагогів;
 • постійні публікації у видавництвах всеукраїнського рівня;
 • участь викладачів, майстрів у професійних конкурсах.

 Проект «Обдарована дитина»

 Мета :

Розвиток обдарованої дитини в системі неперервного пошуку та підтримки здібних і талановитих учнів.

Завдання:

 1. Виявлення та підтримка обдарованих дітей для розвитку їх талантів, інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності.
 2. Удосконалення системи пошуку обдарованих дітей методом діагностування, спостереження і залучення до навчальної, виховної та трудової діяльності.
 3. Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах різних рівнів, спортивних змаганнях, конкурсах; написання та захист науково – дослідницьких робіт.
 4. Упровадження сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів.

 Очікувані результати:

 • робота учнів та викладачів над науково – дослідницькими темами та їх захист;
 • результативність участі учнів у районних, міських, обласних учнівських олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях;
 • підвищення рівня професійної компетентності викладачів у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

Проект « Козацькому роду - нема переводу»

 Мета:

Виховання   незалежної особистості, мужнього громадянина – патріота України.

Завдання:

 • формування загальнолюдської духовності;
  • підготовка фізично розвинутих і мужніх захисників України;
  • виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфери діяльності;
  • формування національно свідомого громадянина, духовно багатої особистості;
  • творче відродження засобів козацької педагогіки;
  • виховання здорових та сильних духом громадян України.

Очікуванні результати:

 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • залучення учнів до вивчення історії Запорізького козацтва;
 • залучення учнів до вивчення історії України;
 • відродження українських традицій;
 • формування лідерських рис;
 • участь у волонтерському русі;
 • ведення здорового способу життя;

Критерії оцінювання:

 • згуртованість колективу учнів;
 • відмова від шкідливих звичок;
 • знання історії козацького руху;
 • можливість очолити колектив;
 • активна участь в роботі учнівського самоврядування;
 • вміння стати на захист України;
 • залучення інших учнів до козацького руху.

Проект «Учнівське самоврядування»

Мета:

Розвиток та реалізація творчого потенціалу учнів у системі суспільно – громадської організації.

Завдання:

 1. Формування організаторських здібностей, набуття соціального досвіду через залучення учнів центру до громадської діяльності.
 2. Виховання ініціативності, як активності, самостійності, відповідальності за доручену справу.
 3. Сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню учнів через організацію роботи гуртків та спортивних секцій.
 4. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят, природоохоронних акцій та операцій зі збереження майна, трудових десантів.
 5. Робота з сайтом навчального закладу.
 6. Робота ради учнівського самоврядування.

Очікувані результати:

 • розвиток творчих здібностей учнів.
 • дійове самоврядування в навчальному закладі та навчальних групах.
 • залучення більшості учнівської молоді до участі в організації виховних заходів в центрі.

Критерії оцінювання:

 • висока активність учнів у житті центру;
 • підвищення рівня активності учні у групових колективах за результатами діагностування;
 • позитивний імідж учнівського самоврядування;
 • співпраця органів учнівського самоврядування з педагогічною радою, батьківським активом.

Проект «Традиції в центрі »

Мета:

Збереження традицій навчального закладу в системі проектування особистісного розвитку учнів.

Завдання:

 1. Розкриття творчих здібностей, талантів учнів під час проведення свят, конкурсів, ігор.
 2. Формування національної самосвідомості та розвиток моральних цінностей учнів з позицій добра, справедливості, доброчесності й людяності.
 3. Залучення учнів, їхніх батьків, педагогів, громадськості до життя центру через організацію спільних справ.

Очікувані результати:

 • сприяння духовному розвиткові учнівської молоді навчального закладу;
 • збереження та примноження традицій центру;
 • залучення батьків до участі в підготовці урочистих свят, конкурсів, фестивалів;
 • участь у суспільному житті району та міста.

Критерії оцінювання:

 • духовний розвиток учнівської молоді навчального закладу;
 • активна участь учнівського, педагогічного та батьківського колективів центру в проведенні традиційних виховних заходів;
 • підвищення рівня згуртованості учнів у групових колективах.

Проект «Захист здоров`я»

Мета:

Збереження життя й здоров`я учасників навчально – виховного процесу.

Завдання:

 1. Виховання свідомого ставлення учнівської молоді до власного здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності .
 2. Створення здорових та безпечних умов праці для здійснення навчально – виховного процесу.
 3. Формування в межах навчально – виховного процесу орієнтирів на здоровий спосіб життя через упровадження в життя принципів зміцнення здоров`я всіх його учасників.
 4. Проведення моніторингу стану здоров`я учнів.
 5. Проведення просвітницької роботи серед батьків щодо їхньої відповідальності за здоров`я дітей.
 6. Створення умов для якісного харчування учнів.
 7. Організація харчування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 8. Організація днів здоров’я.
 9. Виконання охорони праці під час навчально- виховного процесу.
 10. Цивільний захист.

Очікувані результати:

 • збереження стану здоров`я учнів та викладачів;
 • позитивна динаміка у формуванні ціннісних орієнтацій учнів на здоровий спосіб життя;
 • підвищення рівня фізичної підготовки учнів;
 • оптимізація домашніх завдань із метою зниження перевантаження учнів.

Критерії оцінювання:

 • позитивна динаміка діагностики фізичного розвитку учнів;
 • участь учнів центру в заходах, на формування здорового способу життя, у участь в спортивних секціях, спортивних змаганнях.

 Організаційна робота

Заходи

Термін виконання

Відповідає

Виконує

1

Організаційна робота:

1.1

Організувати роботу учнівського  самоврядування в групах та центрі.

Розробити Положення про раду учнівського самоврядування.

Скласти план роботи учнівського самоврядування.

Організувати вибори президента учнівського самоврядування центру.

Протягом року

Вересень

Вересень

Жовтень

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.2

1.3

Затвердити склад ради з профілактики правопорушень.

Скласти Положення ради .

Розробити план роботи .

Розробити Положення про   заснування козацького куріння в політехнічному центрі.

Організувати посвячення в козаки учнів центру.

Вересень – жовтень

Жовтень

    

Протягом року

Заступник директора

з ВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

Викладачі укр. мови, історії

1.4

Провести аналіз контингенту учнів в групах та центрі та скласти соціальний паспорт учнів центру.

Вересень, січень

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.5

Підготувати документи на дітей- сиріт:

- списки;

- працевлаштування;

- виплати на випуск;

- виплати у зв’язку з продовженням навчання;

- виплати на випуск на одяг;

- виплати за підсумками зарахування на літературу, одяг.

- виплати матеріальної допомоги згідно Постанови №226.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР,

класні керівники

1.6

Провести нараду з класними керівниками з питань організації планування роботи на навчальний рік.

Вересень

Заступник директора з ВР, керівник ПЦК

Керівник ПЦК КК,

Заступник директора

з ВР

1.7

Підготувати пам’ятки класним керівникам   з питань документообігу.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.8

Оформити кутки класного керівника в аудиторії.

Вересень- жовтень

Заступник директора з ВР

Класні керівники

1.9

Організувати роботу ПЦК Класних керівників.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Керівник ПЦК

1.10

Виявити учнів схильних до девіантної поведінки,

- поставити їх на облік в центрі,

- надати списки в службу у справах дітей.

Вересень – жовтень.

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.11

Скласти списки учнів :

- із багатодітних   родин,

- чорнобильців ,

- дітей з інвалідністю ,

- дітей з   інвалідністю в по зору та слуху;

- батьки яких проходили службу в АТО;

- батьки яких загинули під час АТО.

Вересень,

січень

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.12

Скласти план роботи з питань профілактики правопорушень разом зі службою у справах дітей .

Провести анкетування учнів з метою виявлення інтересів та здібностей учнів.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Психолог, соціальний педагог педагог.

1.13

Скоординувати   план роботи служби у справах дітей в навчальному закладі.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

1.14

Організувати роботу Правового лекторію

Скласти план роботи лекторію.

Вересень

Заступник директора з ВР

Викладач права

1.15

Організувати роботу « школи лідерів».

Протягом року

Заступник директора з   ВР

Президент уч. самоврядування

Заступник директора

з ВР

Президент уч. самоврядування

1.16

Організувати проведення   тематичних лінійок

-         розробити тематику лінійок та закріпити відповідальних.

Протягом року

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.17

Скласти план проведення предметних тижнів.

По графіку

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НР , методист

1.18

Розробити Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги учням центру.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.19

Розробити Правила надання стипендії учням центру на 2017-2018 н.р.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.20

Організувати роботу стипендіальної комісії в центрі.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.21

Організувати роботу Приймальної комісії в центрі .

Протягом року

Заступник

директора з ВР

Заступник директора

з ВР

1.22

Розробити та затвердити Правила прийому на навчання на 2018р.

До 01.12.2017 р.

Заступник

директора з ВР

Заступник директора

з ВР.

1.23

Ознайомити учнів з Правилами внутрішнього розпорядку в центрі.

Вересень

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, Класні керівники

1.24

Надавати психолого –педагогічну допомогу батькам учнів, які мають девіантну поведінку.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Психолог

1.25

Організувати підготовну подання, характеристик на учнів в службу у справах дітей та військомат.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники

1.26

Організувати роботу

« Батьківського всеобуча»

Протягом року

Заступник директора з ВР

Керівник ПЦК

1.27

Організувати проведення директорських зустрічей з учнями

Протягом року

Директор

Директор

1.28

Розробити тематику батьківських зборів протягом навчального року.

Провести батьківські збори в групах

Підготувати протоколи   батьківських зборів.

Вересень

Вересень, січень, червень.

Класні керівники, майстри в/н.

Заступник директора

з ВР.

1.29

Організувати   роботу гуртків та спортивних секцій.

Протягом року

Керівники гуртків , спортивних секцій

Заступник директора

з ВР

1.30

Організувати роботу з обдарованою молоддю.

Підготовка подання   на отримання учнями обласної стипендії.

Підготовка документів на матеріальну підтримку обдарованої молоді.

Протягом року.

Січень, червень.

Заступник директора з ВР, НР, викладачі, класні керівники, майстри в/н.

Заступник директора

з ВР

1.31

Організувати проведення свята присвяченого початку нового навчального року та дню Знань.

01.09.2017

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР.

Керівники гуртка, бібліотекар.

1.32

Організувати проведення першого уроку « Україна- Європейська країна»

01.09.2017

Заступник директора з ВР

Викладачі:\Лебеденко С.О., Бондаренко А.О, Павленко О.

1.33

Організувати щоденний моніторинг явки учнів на заняття

Щоденно

Заступник директора з ВР

Черговий адміністратор, черговий майстер

1.34

Організувати надання   щомісячного звіту з питань явки учнів на заняття (з наданням довідок)

До 05.кожного місяці

Заступник директора з ВР

Майстри в/н , класні керівники

1.35

Організувати   планування виховної роботи в групах , надання планів та звітів   на перевірку

До 30 кожного місяця

Керівник ПЦК.

Заступник директора

з ВР

1.36

Організувати   підготовку відомостей та реєстру на стипендію

Вересень, січень, червень

Заступник директора   з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.37

Заповнити картки педагогічних спостережень за учнями , які поставлені на облік в центрі.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.38

Систематично здійснювати педагогічні спостереження за учнями та робити щомісячні записи в щоденниках та журналах пед. спостережень.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н

1.39

Організувати цикл заходів із профілактики шкідливих звичок разом з Червоним Хрестом та мед. працівниками .

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники

1.40

Організація співпраці з працівниками

-Військомату в Заводському районі;

-Червоного Хреста Заводського району ;

-Організацією ветеранів війни і АТО в Заводському районі;

-Випускниками центру, які проходили службу в АТО.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники

1.41

Організувати участь учнів в районних, міських, обласних заходах, конкурсах та фестивалях присвячених дню районна, дню сім’ї, дню Європи, Покровському ярмарку та ін.

Протягом року

Майстри в/н, класні керівники

Заступник директора

з ВР

1.42

Розробити план розвитку політехнічного центру до 2022 року з питань виховної роботи.

Вересень

Заступник директора з ВР

Заступник директора

з ВР, класні керівники, президент учнівського самоврядування

2

Лінійки:

2.1

Святкова присвячена новому навчальному року та дню Знань.

01.09.17

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР, керівник гуртка бібліотекар, керівник секції класних керівників.

2.2

Інформування учнів про проведення «Козацьких забав», батьківських зборів в центрі.

11.09.17

Заступник директора з ВР

Викладач фізичної культури.

2.3

До дня європейських мов .

18.09.17

Заступник директора з ВР

Викладач

Доценко А.О.,

Москаленко К.В.

2.4

До дня партизанської слави .

25.09. 17

Заступник директора з ВР

Викладач

Лебеденко С.О.

2.5

Історія пошти- відкриття тижня.

03.10.17

Заст. директора з ВР

Майстер в/н Помилуйко С.Ф.

2.6

Відкриття декади історії.

09 .10.17

Заступник директора з ВР

Викладач

Лебеденко С.О.

2.7

Учням про історію   українського козацтва.

16.10.17

Заст. директора з ВР

Викладач Кравець О.В.

2.8

Визволення України від німецьких загарбників в другій світовій війні ( 28.10.1944р.)

23.10.17

Заступник директора з ВР

Викладач Лебеденко С.О.

2.9

Значення бібліотеки для розвитку людини.

30.10.17

Заступник директора з ВР

Бібліотекар Миколаєнко О.В., Воржанська О.А.

2.10

« Мова рідна з пісні та любові» до дня української писемності та мови - відкриття тижня української мови.

06.11.17

Заступник директора з ВР

Викладач

Кравець О.В.

2.11

Толерантність врятує світ - до дня толерантності (16.11)

13.11.17

Заступник директора з ВР

Викладач   Нестеренко І.В.

2.12

Присвячена   100- річчю з дня проголошення   Української Народної Республіки   ІІІ Універсалом Центральної Ради.

20.11.17

Заступник директора з ВР

Викладач   Лебеденко С. О.

2.13

До дня пам’яті жертв Голодомору (25.11)

27.11.17

Заступник директора з ВР

Викладач Павленко О.М.

2.14

Святкова до дня Збройних сил України (06.12)

04.12.17

Заступник директора з ВР

Викладач

Петровський С.В.,   Ситник С.І.

2.15

Відкриття тижня правових знань.

11.12.17

Заступник директора з ВР

Викладач   Лебеденко С.О.

2.16

Профілактика грипу та вірусних захворювань

18.12.17

Заступник директора з ВР

Сестра медична Переяслова В.Г.

2.17

Підсумки   навчально-виховної роботи в 1 семестрі

25.12.17

Заступник директора з ВР

Недодара Н.В.

2.18

Історія розвитку металургії в Україні та в Запорізькому краю

15.01.18.

Заступник директора з ВР

Дуда І. О.

2.19

До 100 річчя з   дня Соборності України (22.01)

22.01.18

Заступник директора з ВР

Викладач Лебеденко С.О.

2.20

Крути: подвиг і трагедія до 100 річниці

29.01.18

Заступник директора з ВР

Викладач   Шоя В.К.

2.21

Профілактика шкідливих звичок

05.02.18

Заступник директора з ВР

Бібліотекар

Воржанська О.А.

2.22

Афганський ізлом (15.02 до Дня виводу воїнів з Афганістану)

12.02.18

Заступник директора з ВР

Викладач

Бондаренко А.О.

2.23

Герої Небесної сотні – ми пам’ятаємо.

20.02.18

Заступник директора з ВР

Викладач Лебеденко С.О.

2.24

«З іменем Кобзаря» - відкриття тижня присвяченого творчості     ШевченкоТ.Г.

05.03.18

Заступник директора з ВР

Викладач Кравець О.В.

2.25

Видатні жінки України

12.03.18

Заступник директора з ВР

Бібліотекар Миколаєнко О.В.

2.26

Створення Центральної Ради

19.03.18

Заступник директора з ВР

Викладач   Лебеденко С.О.

2.27

Туберкульоз - знай, стережись, не бійся - до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24.03)

26.03.18

Заступник директора з ВР

Викладач   Бондаренко А.О.

2.28

Мінна небезпека - до міжнародного дня освіти по питанням мінної небезпеки.

02.04.18

Заступник директора з ВР

Викладач

Петровський С.В.

2.29

До дня космонавтики - 12.04 відкриття тижня фізики та астрономії

09.04.18

Заступник директора з ВР

Викладач

Король А.С.

2.30

Відкриття тижня хімії та біології - до дня довкілля

16.04.18

Заступник директора з ВР

Викладач   Павленко О.М.

2.31

В рамках тижня «Наслідки аварії на Чорнобильській АС»

(26.04.1986)

23.04.18

Заступник директора з ВР

Викладач   Павленко О.М.

2.32

Значення охорони праці – до Всесвітнього дня охорони праці.

30.04.18

Заступник директора з ВР

Інженер з ОП

2.33

Присвячена дню примирення та святу Великій Перемоги над нацизмом в роки другої світової війни.

07.05.18

Заступник директора з ВР

Викладач Лебеденко С.О.

2.34

Присвячена дню   Європи в Україні (16.05)

14.05.18

Заступник директора з ВР

Викладач Доценко А.О.

2.35

Куріння та його наслідки - до міжнародного дня боротьби з курінням.

28.05.18.

Заступник директора з ВР

Дуда І.О.

2.36

Права дитини в Україні. До дня захисту дітей (01.06) та Міжнародного дня дітей- жертв агресії ( 04. 06.)

04.06.18

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог.

2.37

До Всесвітнього дня донора (14.06)

11.06.18

Заступник директора з ВР

Викладач Закутіна З.В.

2.38

Конституція України- основний закон для кожного українця. До дня Конституції (28.06)

25.06.18

Заступник директора з ВР

Викладач Лебеденко С.О.

2.39

Підсумки навчального року.

25.06. 18

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НР, старший майстер.

3

Директорські зустрічі:

3.1

Історія навчального закладу.   Вступний інструктаж з ОП.

вересень

Директор

Директор,

інженер з ОП

3.2

Права та обов’язки учнів центру

вересень

Директор

Директор

3.3

Правила внутрішнього розпорядку в центрі.

вересень

Директор

Директор

3.4

Значення національно – патріотичного виховання для формування особистості людини.

жовтень

Директор

Директор

3.5

Соціальний захист дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин, малозабезпечених, батьки яких проходили службу в АТО.

листопад

Директор

Директор

3.6

Зустріч з дітьми-інвалідами з питань соціального захисту та працевлаштування інвалідів (до дня інвалідів)

грудень

Директор

Директор

3.7

Організація дозвілля для дітей-сиріт під час зимових канікул, поздоровлення з Новим роком.

січень

Директор

Директор

3.8

Зустріч з учнями, які мають статус дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського   піклування, з питань харчування та соціального захисту

лютий

Директор

Директор

3.9

Профілактика шкідливих звичок

березень

Директор

Директор

3.10

Значення дня довкілля, вклад учнівського самоврядування.

квітень

Директор

Директор

3.11

Волонтерський рух – почесна робота учнівського самоврядування

травень

Директор

Учнівське самоврядування

3.12

До дня Молоді

червень

Директор

Директор

4

Батьківські збори:

4.1

Правила прийому до навчального закладу. Критерії відбору. Підсумки співбесід (вступних іспитів)

серпень

Заступник директора з ВР,

психолог, соціальний педагог.

Майстри   в\н, кл.керівники, соціальний педагог.

4.2

Історія навчального закладу. Внутрішній розпорядок дня.

Підсумки навчання для перехідного контингенту.

Вересень

Заступник директора з ВР

Майстри   в\н, кл.керівники

4.3

Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр. Завдання на ІІ семестр. Зайнятість учнів на канікулах.

Січень

Заступник директора з ВР

Майстри   в\н, кл.керівники

4.4

Підсумки навчально-виховного процесу за ІІ семестр. ДПА. Працевлаштування. Зайнятість   учнів під час літніх канікул.

Червень

Заступник директора з ВР

Майстри   в\н, кл.керівники,

5

Батьківський всеобуч:

5.1

Права та обов’язки батьків по вихованню дітей

Вересень

Заступник директора з ВР, керівник секції.

Викладач

Доценко А.О.

5.2

Види та форми насильства в сім’ї

Жовтень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник Закутіна З.В.

5.3

Як запобігти торгівлі людьми- що потрібно знати?

Листопад

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник Миколаєнко О.В.

5.4

Інтернет. Як використовувати інформацію?

Грудень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Шоя В.К.

5.5

Підліток. Як запобігти шкідливим звичкам?

Січень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник КорольА.С.

5.6

Відповідальність неповнолітніх.

Лютий

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник Лебеденко С.О.

5.7

Виховання психологічної витривалості у підлітка

Березень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Психолог, соціальний педагог

5.8

Попередження суіцидальної поведінки серед підлітків

Квітень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник Нестеренко І.В.

5.9

Як запобігти жорстокості, агресії?

Травень

Заступник директора з ВР, керівник секції

Класний керівник Джамалова О.В.

5.10

Життя без конфліктів.

Червень

Заст. директора з ВР, керівник секції.

Класний керівник Бондаренко А.О.

6

Засідання Ради учнівського самоврядування:

6.1

Планування заходів та акцій на новий   навчальний рік.

Вересень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.2

Підготовка та проведення виборів президента Ради учнівського самоврядування центру.

Жовтень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.3

Розробка заходів до:

- Дня вчителя,

- Дня Захисника Вітчизни.

Жовтень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.4

Поздоровлення учасників АТО з днем ракетних військ.

Листопад

Заст. директора з НВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.5

Підготовка до обласного форуму лідерів учнівського самоврядування

Листопад

Заст. директора з НВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.6

Висунення кандидатів на отримання обласної стипендії .

Грудень

Заст. директора з НВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.7

Висування кандидатів на отримання матеріальної підтримки обдарованої молоді.

Січень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.8

Розробка заходів до Революції Гідності, присвячена героям Небесної сотні.

Лютий

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.9

Розробка заходів, присвячених жіночим святам

Березень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.10

Підготовка до конкурсу «Ти будеш вічно жити, Україно!»

Березень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.11

Розробка заходів до дня довкілля.

Квітень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.12

Розробка заходів до Дня

Примирення і   Перемоги.

Травень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

6.13

Підготовка свята «Останній дзвоник», нагородження найкращих учнів за підсумками року.

Висунення кандидатів на матеріальну підтримку обдарованої молоді.

Червень

Заст. директора з ВР, голова Ради учнівського самоврядування

Голова Ради учнівського самоврядування, члени Ради учнівського самоврядування

7

Участь в благодійних акціях:

7.1

Подаруй книгу - бібліотеці

Вересень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар, майстри в\н, класні керівники

7.2

« Подаруй солдату прапор»,         « Допомога ліками»,   «Посади берізку» до дня визволення Запоріжжя та дня Захисника Вітчизни.

Жовтень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, класні керівники

7.3

16 днів проти насильства

Листопад

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, класні керівники

7.4.

Скажемо курінню – Ні! До дня відмови від паління.

Листопад , травень.

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в/н, класні керівники.

7.5.

Подаруй прапор солдату .

Листопад

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри, класні керівники.

7.6.

Флешмоб «З Україною в серці» до дня Гідності і Свободи 21.11.18

Листопад

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, бібліотекар, класні керівники.

7.7.

Акція – реквієм «Коли горить свічка» - присвячена роковинам голодомору 1932 - 1933 років

(25.11.18).

Листопад

Заступник директора з ВР

Майстри в/н, класні керівники.

7.8

Захисти себе від ВІЛ

Грудень

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, класні керівники

7.9

«Дід Мороз 2017 – дітям-інвалідам» до новорічних свят

Грудень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, класні керівники

7.10

Пам’яті жителів Запорізької області, які загинули за незалежність України

Січень

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, класні керівники

7.11

Пам’яті героїв Небесної сотні

Лютий

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, класні керівники

7.12

Великодній кошик на передову

Квітень

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, класні керівники

7.13

Допоможи герою, захиснику України, учаснику АТО, ветерану ІІ Світової війни.

Участь в велоестафеті.

Покладання квітів до меморіалу захисникам країни.

Травень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, класні керівники

7.14

До дня захисту дітей- «Подаруй дитині свято».

До Всесвітнього Дня Донора

Червень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, класні керівники

8

Участь в обласних та міських конкурсах:

8.1

Підготовка та участь в форумі   лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ в Запорізькій області

Листопад

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

8.2

«Ти будеш жити вічно, Україно!» - конкурс художньої самодіяльності

Березень

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

8.3

«Викрутаси України» - танцювальний конкурс.

Лютий

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, керівник ПЦК КК, майстри в\н, кл.керівники

8.4

«Знай і люби свій край!» конкурс декоративного та ужитково-прикладного мистецтва

Березень-   соціальний педагогКвітень

Заст. директора з ВР

Бібліотекар. Керівники гуртка, майстри в\н, кл.керівники

8.5

«   Українська мова в нашому серці»- конкурс віршів .

Квітень-травень

Заст. директора з ВР

Бібліотекар, викладачі, майстри в\н, кл.керівники

8.6

Присвячена дню Європи в Україні, дню сім’ї, дню захисту дітей.

Червень

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, класні керівники.

9

Участь у вшануванні пам’яті героїв України:

9.1

Покладання квітів до меморіальної дошки випускника, загиблого за незалежність України до дня Збройних Сил України.

Покладання квітів до меморіалу загиблих за незалежність України.

Висадка дерев в пам’ять загиблих героїв.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, класні керівники

10.

Національно - патріотичне, превентивне, громадське, екологічне виховання:

10.1

День знань.

1 урок « Україна – Європейська країна»

1 вересня

Заступник директора з ВР

Викладачі

Лебеденко С.О., Бондаренко А.О., Павленко О.,

класні керівники

11

Бесіди:

 

11.1

1.Державний прапор України.

2.Видатні борці за незалежність України.

3.Партизанський рух в Україні.

4.Бабин Яр- біль навіки.

5.Ми учасники дорожнього руху: Увага ! Діти на дорозі!

Вересень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.2

11.3

1.Насильство в сім’ї, як соціальна проблема-до Міжнародного дня проти насильства 02.10.

2.Захисники України

3.Історія Запорізького козацтва.

4.Духовність- вимір життя людини.

1.Толерантність в нас.

2.Рекетні війська на захисті України.

3.Наше здоров’я в наших руках , до дня відмови від куріння.

4. Права дитини- до Всесвітнього дня дитини в Україні.

5.Наслідки голодомору в Україні в 1932- 1933рр.

Жовтень

Листопад

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, соціальний педагог,

класні керівники

Майстри в\н,

класні керівники

11.4

1.  СНІД- знак біди.

2.  Життя інвалідів в сучасному світі до дня інвалідів 03.12.

3.  Волонтер – це людина, яка завжди йде на допомогу (до дня волонтера 05.12), приклад волонтерської діяльності

4.  Ліквідатори аварії на Чорнобильської АС – до дня пам’яті.

5.  Алкогольна залежність як медико- психологічна проблема.

6.      В. Чорновіл- громадський та політичний діяч України.

Грудень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.5

1.  Новорічні та різдвяні свята. Щедрівки.

2.  Шляхом української державності до 100- річчя Соборності України.

3.  Українські студенти – до дня студента.

4.  Українські добровольчі батальйони та герої Крута

Січень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.6

1.  Так ніхто не кохав – до дня святого Валентина

2.  Наркотики чи життя- альтернативи немає.

3.  Герої Небесної сотні.

4.  Милосердя і любов єднають серця.

Лютий

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.7

1. Цивільний захист в Україні.

2.Туберкульоз-загроза для людини- до дня білої ромашки.

3. Життя та творчість

Т.Г. Шевченка.

4. Створення Центральної Ради.

5. Боротьба з расовою дискримінацією в світі- до дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

Березень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.8

1.  Молодь за здоровий спосіб життя – до Всесвітнього дня здоров’я.

2.  Пам’ятаємо в’язнів фашистських   концтаборів- до Міжнародного дня пам’яті.

3.  Перші космонавти України.

4.  День довкілля в Україні.

5.  Чорнобиль немає минулого часу.

Квітень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.9

1 .Значення Дня   Перемоги для українців.

3.Мати єдина, кохана – до дня Матері та дня сім’ї ( 15.05.)

4.Україна – Європейська держава- до дня Європи в Україні.

5.До дня вшанування жертв кримськотатарського народу      

( 18.05)

6.      Наслідки куріння- до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням ( 31.05.)

Травень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

11.10

1.      Діти під захистом держави.

2.        Донорство в Україні

3.        Скорбота по жертвам війни в Україні

4.        Ми проти вживання наркотичних засобів- до Міжнародного дня боротьби зі вживанням наркотиків.

5.        Конституція- закон для всіх.

Червень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12

Виховні години:

12.1

І курс:

1. Історія української державності.

2. Початок другої світової війни

3. Партизанська слава – дороги війни (до дня партизанської слави 22.09)

4. Пам’ятаємо заради майбутнього (до річниці трагедії Бабиного Яру 29.09)

______________________________

ІІ курс:

1.Державні та національні свята України.

2.      Герої ІІ світової війни.

3.      Права громадянина України.

4.      Бібліотека – скарбниця знань до Всеукраїнського дня бібліотек (30.09)

_____________________

ІІІ , ІV курси:

1.      Прапор України.

2.      За мирне небо спасибі Вам, ветерани.

3.      Україна відома й невідома.

4.      Трагедія Бабиного Яру – трагедія українського народу.

Вересень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.2

І курс:

1. За покликанням серця- я металург!

2. Героїчні вчинки захисників України ( 14.10)

3.Історія Запорізького козацтва - до дня українського козацтва 14.10.

4. Героїв другої світової війни – пам’ятаємо! До дня визволення України від нацистів (28.10)

_____________________________

ІІ курс:

1.Що ми знаємо про шкідливі звички? Як їх позбутися?

1.      Превентивне виховання підлітка.

2.      Герої – захисники України.

3.      Видатні українські металурги

___________________________

ІІІ та ІV курси:

1. Державні та національні свята України.

1.      Подвиг українського солдата.

2.      Моє рідне місце.

3.      ООН- організація в ім’я миру.

Жовтень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.3

І курс:

1. Ракетні   війська в Україні.

2. Українська писемність.

3. Права дитини в Україні.

4. Життя без куріння.

______________________________

ІІ курс:

1.      Краса людських стосунків.

2.      Українська мова- найкрасивіша мова.

3.      Права та обов’язки студента.

4.      Перспективи розвитку металургії в Україні.

______________________

ІІІ та І V курси:

1.      Я громадянин України.

2.      Використання інтернет- ресурсів.

3.      Шлях до волі – до дня Гідності і Свободи.

4.      Права Громадянина України.

Листопад

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.4

І курс:

1. Скажемо СНІДу- Ні!

До міжнародного дня порозуміння з ВІЛ інфікованими (01.12).

2. Збройні сили України (06.12).

3. Волонтерський рух в Україні.

4. Чорнобиль – чорна біль (до дня вшанування пам’яті жертв аварії на Чорнобильської АС (14.12.)

___________________________

ІІ курс:

1.      Захисти любов від СНІДу

2.      Національна Гвардія України.

3.      Ліквідатори аварії на Чорнобильській АС.

4.      Новорічні свята в різних країнах світу.

________________________

ІІІ, ІV курси:

1.      Права дитини з інвалідністю в Україні.

2.      Ветерани АТО- герої Збройних Сл України.

3.      Місцеве самоврядування в Запоріжжі.

4.      Наслідки шкідливих звичок для                   здоров’ я підлітка.  

Грудень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.5

І курс :

1. В єдності – наша сила – до 100 річчя України Соборності (22.01).

2. До 100 річчя подвигу героїв Крут.

3. Людська пам'ять: трагедія Голокосту (27.01).

_____________________________

ІІ курс:

1.      Шлях до Соборності України.

2.      ЗахисникиУкраїни різних часів, до 100 – річчя Крут.

3.      Скалічене життя - кримінальна відповідальність неповнолітніх.

________________________

ІІІ   , ІV курси:

1.      Відповідальність кожного за своє життя.

2.      Герої нашого часу.

3.      Сім чудес України.

______________

Січень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.6

І курс:

1 . Любов в житті людини – до дня закоханих 14.02

2. Герої серед нас (до дня виводу військ з Афганістану)

3. Героїв Небесної сотні ніколи не забудемо!

4. Алкоголь та його руйнуюча дія.

____________________________

ІІ курс:

1.      Як ефективно діяти в критичних ситуаціях?

2.      Енергетичні напої –             « надають крила» чи                     вбивають?

3.      Революція 2014 року в Україні.

4.      Чи вміємо ми спілкуватися?

________________________

ІІІ , ІV курси:

1.      Як стати справжніми батьками?

2.      Щастя- любити, творити добро.

3.       Солдати, які пройшли Афганістан.

4.      Терор, тероризм і діти.

Лютий

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.7

І курс:

1. Письменники та поети України.

2. Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття - до дня народження Шевченка Т.Г.

3. Правила особистої гігієни.

4.Вплив наркотиків та алкоголю на життя людини.

______________________________

ІІ курс:

1.      Жінки незвичайної долі.

2.      Кобзарське мистецтво.

3.      Права і обов’язки громадянина України.

4.      Тепло материнської любові.

________________________

ІІІ- курс:

1.      Значення створення Центральної Ради в 1918 році.

2.      Абетка Т.Г. Шевченка.

3.      Профілактика туберкульозу в Україні.

4.      Пустощі та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Березень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.8

І курс:

1. Видатні спортсмени України- до Міжнародного дня спорту.

2. Земля- наш дім.

3. Свято Великодня.

4. Фашистські концтабори, їх в'язні пам’ятають (до Міжнародного дня пам’яті жертв концтаборів).______________________________ІІ курс:1.             Спорт заради майбутнього.2.             Українські космонавти.3.             Ми за чисту планету.4.             Наслідки аварії на Чорнобильській АС,___________________________ІІІ курс:1.             Мінна небезпека.2.             Планета Земля.3.             Значення охорони праці для кожного українця.4.             Герої- ліквідатори аварії на Чорнобильській АС. 

Квітень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.9

І курс:

1. Герої- переможці в другій світовій війні.

2. Мати моя люба (до Дня матері 12.05)

3. Україна під хмарами репресій (до дня пам’яті жертв репресій)

4. Торгівля людьми- грубе порушення прав людини.

______________________________

ІІ курс:

1.      День Примирення та День Перемоги в Україні.

2.      Європа наш дім – до дня Європи в Україні.

3.      Історія кримськотатарського народу.

4.      Профілактика шкідливих звичок.

________________________

ІІІ курс:

1.      Герої другої світової війни- переможці!

2.      Майбутнє України в Європі.

3.      Українські музеї – до дня музеїв.

4.      Тютюнопаління та його наслідки- до дня відмови від паління.

Травень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

12.10

І курс :

1. Світ, в якому мені ніхто не зрадить (до Міжнародного дня захисту дітей 01.06.)

2. Пам’ятаємо минуле – заради майбутнього- початок війни проти нацистської Німеччини.

3. Стан та перспективи розвитку металургії в Україні.

4. Конституція України – основний закон – до Дня Конституції

_______________________________

ІІ курс:

1.      Права дитини в Україні.

2.      Донор- рятує життя- до дня донора.

3.      Як почалася війна ?

4.      Молодь в Україні- до дня молоді.

ІІІ курс:

1.      Велика перемога над нацизмом.

2.      Працевлаштування молоді в Україні.

3.      Моє майбутнє в моїх руках.

4.      Шлях до успіху.

Червень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н,

класні керівники

13

Концерти та конкурси, заходи:

 

13.1

Концерт, присвячений Дню вчителя

Жовтень

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, майстри в\н, кл.керівники

13.2

Козацькі розваги – день здоров’я в Дубовому гаю

Вересень

Заступник директора з ВР

Викладачі фізичної культури, майстри, класні керівники.

13.3

Концерт присвячений дню захисника України від нацистів.

Жовтень

Заступник директора з   ВР

Майстри в\н, кл.керівники

13.4

Конкурс квітів- до дня визволення м. Запоріжжя від нацистів (14.10)

Жовтень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, кл.керівники

13.5

Заходи присвячені дню української писемності і мови- «Щира українська мова- до дня писемності».

листопад

Заступник директора з НВ

Викладачі укр. мови, майстри в\н, кл.керівники

13.6

Спортивні змагання присвячені дню Збройних Сил України.

Грудень

Заступник директора з ВР.

Керівник гуртка, бібліотекар, майстри, класні керівники.

13.7

Новорічна казка

Грудень

Заступник директора з НВ

Бібліотекар, майстри в\н, кл.керівники, викладачі.

13.8

Конференція присвячена 100 річчю з дня Соборності України.

Січень

Заступник директора з ВР

Викладачі, майстри, класні керівники.

13.9

Урок мужності присвячений Героям Небесної сотні.

Тенісний турнір серед учнів шкіл та ПТНЗ присвячений пам’яті Ушакова Павла.

Лютий

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, майстри, класні керівники.

13.10

Концерт присвячений святу

8 Березня.

Березень

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, майстри в\н, кл.керівники

13.11

Концерт присвячений дню Примирення та дню Перемоги.

Заходи присвячені Дню Європи

Травень

Заступник директора з ВР

Майстри, класні керівники, бібліотекар.

13.12

Заходи присвячені дню захисту дітей.

Свято Останнього дзвоника.

Червень

Заступник директора з ВР

Керівник гуртка, бібліотекар, класні керівники.

14

Виставки, книжні полиці, виховні, патріотичні, правові та національні книжкові виставки:

14.1

1.    Моя Україна – найкраща країна.

2.    Символи України.

3.    Бабин Яр – трагедія людства

4.    Українські письменники

5.    Книга – твій друг і порадник.

6.    Індустріальне Запоріжжя

Вересень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.2

1.    Українське козацтво

2.    Велике моє Запоріжжя – до річниці визволення

3.    Слава захисникам Вітчизни!

4.    Людям похилого віку присвячується- поряд з нами ветерани.

5.    Шкідливі звички- як не зашкодити здоров’ю.

6.    Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Жовтень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.3

1.    Права людини.

2.      Українська писемність – історія розвитку.

3.    Скажемо курінню- ні!

4. Світ без насильства.

5. Герої Майдану-   до дня Гідності і Свободи.

6. Трагедія голодомору 1932- 1933 років.

листопад

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.4

1.      Як жити з ВІЛ? За майбутнє - без СНІДУ.

2.      Людина з обмеженими можливостями.

3.      Збройні сили України

4.      Благодійність в Україні.

5.      Сторінками добрих книжок.

6.      Ліквідатори аварії на Чорнобильській АС.

7.      Новорічні та різдвяні свята .

Грудень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.5

1. Соборність України

2. Герої Крут.

3. Декларація прав дитини

4. Закони треба знати.

5. Жертви Голокосту.

Січень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.6

1. День романтики та любові.

2. Афганістан болить в моїй душі.

3. Герої Небесної сотні.

4. Народні свята та обряди.

Лютий

Заступник директора з   ВР

Бібліотекар., актив бібліотеки

14.7

1.  Українські письменники.

2.  Жінки в боротьбі за кращу долю України.

3.  Поетичними сторінками Кобзаря- Т.Г. Шевченка.

4.  Найкращі поети світу- до дня поезії.

Березень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.8

1.  В долонях Всесвіту Земля до дня Землі.

2.  Українські космонавти

3.  Україні потрібна здорова молодь.

4.  Пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АС.

Квітень

Заступник директора з   ВР

Бібліотекар   , актив бібліотеки

14.9

1.  Перемога над нацизмом у другій світовій війні.

2.  Європа сьогодні- до дня Європи.

3.  Видатні матері України.

4.  Сімейні цінності .

Травень

Заступник директора з ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

14.10

1.   Конституція України: наші права і обов’язки

2.   Донорство в Україні.

3.   Молодь світу в боротьбі за свої права.

4.  Герої другої світової війни.

Червень

Заступник директора з   ВР

Бібліотекар , актив бібліотеки

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Робота з учнівським контингентом:

15.1

Робота з документами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Підготовка звітності.

Аналіз контингенту на новий навчальний рік.

вересень, січень.

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, соціальний педагог, кл.керівники

15.2

Створення банку даних учнів пільгових категорій.

Вересень

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри , соціальний педагог.

15.3

Узяття під контроль сім’ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Соц. педагог, майстри, класні керівники.

15.4

Проведення обстеження матеріально- побутових умов проживання учнів пільгових категорій.

До

1 жовтня.

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри, класні керівники.

15.5

Робота з документами вступників, передача в навчальну частину.

Вересень-жовтень.

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

15.6

Висвітлення заходів на сайт центру.

Оновлення сайту.

Протягом року.

Заступник директора з ВР

Майстри в\н, кл.керівники, викладачи, керівники ПЦК.

15.7

Звітування з питань соціального захисту та працевлаштування дітей-сиріт

Протягом року

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог,майстри в\н, кл.керівники

15.8

Забезпечення безкоштовним гарячим   харчуванням дітей-сиріт

протягом року

Заступник директора з   ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

15.9

Робота з опікунами, батьками учнів

протягом року

Заступник директора з   ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

15.10

Індивідуальна робота з учнями з питань належного ставлення до навчання, пропусків занять , участі в заходах.

протягом року

Заступник директора з   ВР

Соціальний педагог, психолог, майстри в\н, кл.керівники

15.11

Надання матеріальної допомоги учням, які цього потребують.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Члени стипендіальної комісії, майстри, класні керівники, керівники підрозділів.

15.12

Моніторинг явки учнів на заняття, щоденний звіт, підбиття підсумків

щоденно, щомісячно наказом

Заступник директора з   ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, кл.керівники

15.13

Аналіз та погодження планів виховної роботи в групах, гурткової роботи.

Вересень

Заступник директора з ВР

Майстри в\н , класні керівники, керівники гуртків.

15.14

Вивчення потреб учнів шляхом проведення соціологічних досліджень.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Психолог, соціальний педагог.

15.15

Співпраця з військовою частиною(Уральські казарми), районною та міською радами ветеранів, волонтерськими організаціями.

Протягом року.

Заступник директора з ВР.

Соціальний педагог, майстри, класні керівники.

15.16

Проведення уроків мужності до дня захисника Вітчизни, дня   Збройних сил України, дня пам’яті героїв Небесної сотні, дня Перемоги.

Жовтень Грудень,

Лютий , Травень.

Заступник директора з ВР

Викладачі, бібліотекар, майстри, класні керівники.

15.17

Підготовка та видання інформаційних бюлетенів до визначних подій.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Бібліотекар.

15.18

Проведення навчальних семінарів щодо запобігання насильству в сім’ї із спеціалістами місцевих органів виконавчої влади, працівниками поліції, які працюють з особами, які постраждали від насильства в сім’ї.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, психолог.

15.19

Залучення батьків до виховної роботи в училищі.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, психолог, майстри, класні керівники.

15.20

Виставки   малюнків до святкових дат.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Майстри, класні керівники.

15.21

Проведення дня Цивільного захисту в центрі. Розробка заходів.

Квітень- травень

Заступник директора з ВР

Керівник штаба ЦЗ.

15.22

Цикл заходів із запобігання вживанню наркотичних та психотропних речовин.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, майстри, класні керівники.

16

Контроль:

16.1

Попереджувальний контроль:

Щодо оформлення журналів обліку роботи гуртків

( співбесіда).

Вересень

Заступник директора з ВР

Керівники гуртків.

16.2

Попереджувальний контроль:

Робота пед. колективу щодо реалізації розвитку творчих інтересів учнів( нарада)

Жовтень

Заступник директора з ВР

Класні керівники.

16.3

Контроль за відвідуванням занять учнями.

Наради з класними керівниками та майстрами в/н

Щоденно.Щотижня.

Заступник директора з ВР

Майстри, класні   керівники.

16.4

Контроль харчування учнів.

Щомісячно

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог.

16.5

Контроль за відвідуванням учнів на дому з метою вивчення умов проживання.

Протягом року.

Заступник директора з ВР

Майстри в\н.

16.6

Персональний контроль: система підготовки та проведення класних годин в групах.

Грудень

Заступник директора з ВР

Класні керівники, майстри в/н.

16.7

Поточний: Контроль уроків

По графіку

Заступник директора з ВР.

Класні керівники, майстри в\н.

16.8

Контроль за станом ведення щоденників пед. спостережень.

Протягом року.

Заступник директора з ВР,

Класні керівники, майстри в/н.

16.9

Контроль за організацією роботи під час зимових канікул.

Грудень – січень.

Заступник директора з ВР.

Класні керівники, майстри в/н.

16.10

Контроль за організацією роботи під час літніх канікул.

Червень

Заступник директора з ВР

Класні керівники.

16.11

Оглядово- узагальнювальний контроль:

-               комплектування груп

Діагностичний контроль:

-         аналіз готовності до святкової лінійки та першого урока.

Поточний контроль:

-               перевірка відповідності планування річному плану.

-               охоплення гуртковою роботою учнів училища.

-               діагностування рівня захворюваності учнів за результатами медогляду.

До 01.09.

Заступник директора з ВР

Медичний працівник.

нарада

нарада

16.11

Попереджувальний:

-               стан відвідування занять учнями.

Щомісячно

Заступник директора з ВР

Майстри, класні керівники.

16.12

Поточний:

-               робота з батьками учнів з питань попередження правопорушень.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Майстри, класні керівники.

16.13

Поточний:

-               організація гарячого харчування дітей – сиріт.

Протягом року.

Заступник директора з ВР

Соціальний педагог, класні керівники, майстри.

16.14

Попереджувальний:

-         підготовка до новорічних свят, канікул, урахування запитів та інтересів учнів.

21-25.12

Заступник директора з ВР

Майстри, класні керівники, керівник гуртка.

16.15

Поточний:

-               Організація чергування по училищу

Протягом року

Заступник директора з ВР

Майстри в\н.

16.16

Поточний:

-         робота Правового лекторію.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Викладач історії.

16.17

Узагальнюючий:

-         Предметні тижні – стан проведення.

Протягом року

Заступник директора з ВР.

Викладачі.

16.18

Поточний:

-         Робота школи лідерів.

Протягом року

Заступник директора з ВР

Учнівське самоврядування.

16.19

Поточний:

-         Стан викладання фізичної культури.

Травень

Заступник директора з ВР

Викладачі.

16.20

Узагальнюючий:

-         Аналіз роботи учнівського самоврядування за навчальний рік.

Червень

Заступник директора з ВР

Учнівське   самоврядування.

17.

Професійно-орієнтаційна робота:

17.1

Підвести наказом підсумки профорієнтаційної роботи за рік

Вересень

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, викладачі.

17.2

Організувати роботу Приймальної комісії.

Передати готові   документи вступників в навчальну частину.

Вересень

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог, секретар навчальної частини.

17.3

Розробити Правила прийому до навчального закладу на 2018рік

Листопад

Заст. директора з ВР

Методист.

17.5

Закріпити педагогічних працівників з метою профорієнтаційної роботи за школами міста та області наказом.

Вересень

Заст. директора з ВР

Викладачі, майстри.

17.6

Розробити план-графік профорієнтаційної роботи в школах міста та області

жовтень

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, викладачі.

17.7

Розробити роздатковий матеріал: буклети, календарі, листівки

жовтень

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог.

17.8

Скласти план- графік проведення майстер- класів з професій разом з Метінвест

Вересень

Заст. директора з ВР

Заступник директора.

17.9

Організувати проведення майстер- класів з професій та профорієнтаційних тренінгів

Протягом року.

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, кл.керівники

17.10

Скласти план дій училища та шкіл Заводського району по залученню учнів до вступу до ДНЗ «Запорізький ПЦ ПТО

листопад

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог, майстри в\н, викладачі

17.11

Спланувати проведення спільних спортивних змагань, конкурсів із школами Заводського району

Лютий.

Заст. директора з ВР

Викладачі фізкультури.

17.12

Організувати роботу з батьками вступників, побувати на батьківських зборах у школах міста

Грудень, травень.

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог, викладачі, майстри в\н,

17.13

Проводити всеобуч батьків вступників.

Протягом року

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог.

17.14

Залучити абітурієнтів до екскурсій на підприємства.

Протягом року

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог.

17.15

Підготувати   інформаційну статтю про навчальний заклад в газети підприємств , замовників кадрів Запоріжсталь, ЗТМК та ін.

Січень

Заст. директора з ВР

Заступник директора з ВР

17.16

Заключити договір з підприємством «Рим» на розміщення реклами в транспорті.

травень

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог.

17.17

Заключити   договір з ТВ -5 на розміщення реклами на телебаченні.

березень

Заст. директора з ВР

Заступник директора.

17.18

Організувати   екскурсії для учнів шкіл в центр, ознайомлення з матеріальною базою.

Березень-травень

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог.

17.19

Провести дні   відкритих дверей для учнів шкіл.

Грудень,

Лютий,

Квітень,

Травень.

Заст. директора з ВР

Соціальний педагог,

майстри, викладачі.

17.20

Залучити до профорієнтації працівників центру зайнятості

протягом року

Заст. директора з ВР

Майстри в\н,   соціальний педагог, викладачі.

17.21

Прийняти участь в Дні відкритих дверей для випускників на базі центру зайнятості.

згідно графіку

Заст. директора з ВР

Майстри в\н,   соціальний педагог.

17.22

Скласти план роботи по профорієнтації з ПТНЗ з метою комплектування груп ІІІ ступеня.

Протягом року

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, соціальний педагог.

17.23

Підсумки профорієнтаційної роботи викласти на сайті навчального закладу.

Підготувати онлайн - анкету для вступників.

Вересень

Заст. директора з ВР

Майстри в\н, соціальний педагог.

Програміст.

Заступник директора з

           виховної роботи                                                                                 Живиця М.А.