181 Харчові технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 Харчові технології

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 Виробництво та технологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Виробництво харчової продукції"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-технолог з технології харчування"

Освітньо-професійна програма "Виробництво харчової продукції"

Ціль програми: Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, оцінки її якості та вимог нормативно-технічної документації до неї.  

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні способи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвіт у професійній діяльності; виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику сумлінного ведення бізнесу;
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції та моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію і гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообігу.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій повинен вміти:

 • використовувати набуті знання у професійній діяльності;
 • зміцнити здоров’я, сприяти підвищенню працездатності;
 • створити на робочому місці безпечні умови праці;
 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням;
 • поглибити і вдосконалити навички приготування страв і кулінарних виробів, застосовуючи передові технології, оволодіти робітничою професією кухаря 5 розряду;
 • поглибити і вдосконалити навички по застосуванню ефективних форм і методів обслуговування населення;
 • поглибити і вдосконалити навички організовувати та управляти виробничим процесом в закладах ресторанного господарства;
 • використовувати інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати).  

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління;

3570 Фахівці з технології харчування, а саме технік – технолог з технології харчування;

5122 Кухарі, а саме: виробник харчових напів-фабрикатів, кухар, кухар дитячого харчування, шеф – кухар;

5123 Офіціанти та буфетники, а саме: бармен, буфетник, готувач молочних коктейлів, готувач напоїв, метрдотель, член бригади ресторану.