Загальноучилищна методична тема

Загальноучилищна методична тема

на 2022-2024 н.р.

"Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження новітніх технологій"

 

Загальноучилищна методична тема

на 2018-2021 н.р.

"Підвищення професійної майстерності педагога, як умова успішного формування професійних компетентностей випускника"

 

на 2015-2017 н.р.

"Реалізація принципів педагогіки толерантності, як необхідна умова формування гуманістичних цінностей підростаючого покоління"

 
Тема роботи ПТО Запорізької області
"Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства"
МЕТА:   
-         Створення сприятливого соціально - освітнього середовища для реалізації педагогічних нововведень;
-         Формування у педагогів установок на толерантну взаємодію та на необхідність створення толерантного середовища у навчальному закладі;
-         Формування у педагогів та учнів сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості;
-         Формування у педагогів та учнів терпимого ставлення до чиїхось думок, переконань, вірувань і т. ін.;
-         Формування у педагогів та учнів витримки, самовладання;
-         Творчий розвиток особистості учня
-          Формування індивідуальної системи педагогічної діяльності педагога;
-          Формування цілісного педагогічного колективу:
-          Консолідація  педагогічного колективу як колективу однодумців;
-          Виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
-          Стимулювання групової творчості й ініціативи членів педагогічного колективу;
-          Творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їхнього змісту до свідомості кожного педагога;
-          Впровадження і використання досягнень психолого-педагогічної науки, інших наукових дисциплін;
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:
-         демократизація та гуманізація навчального процесу;
-         цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
-         організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності;
-         системність та систематичність;
-         науковість;
-         оперативність та мобільність;
-         прогностичність та випереджувальний характер;
-         оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
-         пріоритет знань та моральних цінностей.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
-         організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
-         удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозвязку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, суттєвості професійно-технічної освіти;
-         розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
-         інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;
-         організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експерементально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій;
-         створення комплесно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
-         забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
-         підготовка до атестації педагогічних працівників.
 ФУНКЦІЇ:
-         Контрольно-інформаційна;
-         Корегуюча;
-         Відновлювальна;
-         Пропагандистська.
ЗМІСТ   МЕТОДИЧНОЇ   РОБОТИ
-         Засідання педагогічної ради училища
-         Інструктивно-методичні наради при директорі училища, при заступниках директора, старшому майстрові
-         Робота предметно-циклових комісій
-         Робота школи голів предметно-циклових комісій
-         Робота методичного кабінету училища
-         Відкриті уроки, позакласні заходи, семінари
-         Робота школи молодого майстра
-         Робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару-практикуму
-         (у рамках школи перспективного педагогічного досвіду)
-         Робота над реалізацією єдиної методичної (проблемної) теми
-         Педагогічні читання
-         Участь у роботі методичних секцій за планом НМЦ ПТО у Запорізькій області
-         Індивідуальна методична робота керівників училища із викладачами, майстрами виробничого навчання (робота наставників, надання методично-педагогічної допомоги інженерно-педагогічним працівникам)