Правила прийому

Правила

прийому до Державного навчального закладу

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти»

 в 2017 році

  Провадження  освітньої діяльності у ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №636176 видано10.03.2015р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією  ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» на основі Типових правил прийому до професійно – технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2013р. № 499, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  29 травня 2013 року за № 823/23355.

 І Загальна частина

1.1 ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»  оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професіями відповідно до ліцензії у межах ліцензійного обсягу (додаток 1) та освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями відповідно до ліцензії у межах ліцензійного обсягу ( додаток 1).

1.2  До ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на рівні з громадянами України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4  Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

-  для  підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник” з отриманням повної загальної середньої освіти за наявності  базової загальної середньої освіти;

-   для  підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”  на базі повної загальної середньої освіти;

-    для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за наявності повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного напрямку (додаток 1)

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок субвенцій з Державного бюджету України та місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

 1.6.     Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 ІІ. Приймальна комісія

2.1 .  Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2.  Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький ПЦПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,     затверджуються  директором та  погоджуються  зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Запорізької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

-  проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії та спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»;

-  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-  організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,  інформаційні стенди  які  обумовлюють:

-  перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

№ п/п

Код за ДК

Повна назва професії (спеціальності)

Ліцензований обсяг прийому

Види професійної підготовки

Прийом

осіб

Термін навчання

Державне замовлення

1. На базі 9 класів ( з наданням повної загальної середньої освіти)

1.

7212

7212

Електрогазозварник.

Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах

30

ППП

20

3 р.

2.

7241

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування. Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

30

ППП

20

4 р.

3

5122

7412

Кухар;

Кондитер

60

ППП

25

3р.17тиж.

2. На базі 11 класів

1.

7212

Електрогазозварник.

60

ППП

20

1 р.

2.

4223

Оператор поштового звязку

30

ППП

15

1 р.

3

7241

Машиніст крана металургійного виробництва

30

ППП

20

1р.19тиж.

3. На базі професійно-технічної освіти ( молодший спеціаліст)

1.

5.05050401

Зварювальне виробництво

30

15

2 р.

2

5.05070104

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

30

15

2 р.

3

5.05170101

Виробництво харчової продукції

30

16

1,5 р.


-  вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

-  плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізація ми   (додаток 2);

-  форми та ступеневість навчання;

-  обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

-  перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

-  порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

-  порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

-  порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

-  наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

-  порядок проходження медичного огляду вступників до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» з професій (спеціальностей) та спеціалізацій, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-       документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

-     документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені ДНЗ «Запорізький ПЦПТО») - оригінал або його завірену копію;

-       медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-       6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;

-     копії документів, що дають право на пільги до вступу у ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» (за наявності).    

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО». проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

на ІІ ступінь для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»:

за результатами вступних випробувань (додаток 3),

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

на ІІІ ступінь для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

за результатами вступних випробувань (додаток 3).

за результатами середнього бала документа про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

4.2   Вступні випробування проводяться поетапно протягом всього періоду прийому документів за графіком, складеним Приймальною комісією та затвердженим наказом по училищу.

4.3. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

 4.4. Зарахування осіб на третій ступінь ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка  робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у ДНЗ «Запорізьке ВІПУ». здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку, підвищення кваліфікації  здійснюється  шляхом  проведення співбесіди 3 метою визначення рівня знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 V. Зарахування

5.1  Зараховуються до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» на основі конкурсного відбору за сумою балів результатів вступних випробувань та середнього балу документів про освіту:

- для вступу на ІІ ступінь не менше 7 балів;

- для вступу на ІІІ ступінь не менше 11 балів (але не менше 7 балів із професійного предмета);

 Примітки:

 1. У випадку відсутності конкурсу з окремих професій, спеціальностей, низького рівня знань абітурієнтів і при наявності вільних місць за державним замовленням,  приймальна комісія залишає за собою право знизити прохідний бал з певної професії чи спеціальності.

 2. У випадку рівності балів переваги надаються вступнику з вищими балами з профільних предметів, що винесені на вступні випробування.

   5.2 Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до  ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» за обраною формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.6.      Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»  здійснюється наказом  директора училища. 

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО»

може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» на навчання здійснюється за рахунок субвенцій з Державного бюджету України та місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

VІ. Прикінцеві положення

 6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький ПЦПТО». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «Запорізький ПЦПТО» може проводити додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізький ПЦПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.