Новини

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 14 Електрична інженерія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-електрик"

Освітньо-професійна програма "Монтаж і експлуатація  електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Ціль програми: Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, оцінки її якості та вимог нормативно – технічної документації до неї. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно – правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

 3113 Електрик цеху,

 3113 Енергетик,

 3113 Електромеханік,

 3113 Технік-електрик,

 3113 Технік-енергетик

 3113 Диспетчер електропідстанції,

 3113 Технік-конструктор (електротехніка),

 3113 Технік-технолог (електротехніка),

 3119 Технік з налагодження та випробувань,

 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

 7241 Електрослюсар з ремонту електричних машин,

 7241 Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій,

 7242 Електромонтер з обслуговування електроустановок

 

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 131 Прикладна механіка

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 Механічна інженерія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Зварювальне виробництво"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-технолог із зварювання"

Освітньо-професійна програма "Зварювальне виробництво"

Ціль програми: Забезпечення підготовки фахівців зі зварювального виробництва, які володіють сучасним технічним мисленням, фундаментальними знаннями і відповідними компетенціями, необхідними для проведення ефективної виробничої діяльності. Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань прикладної механіки, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, її оцінки якості та вимог нормативно – технічної документації до неї.

Фаховий молодший бакалавр з зварювальних  технологій повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології зварювального виробництва;
 • розв’язування (типових задач діяльності) спеціалізованих професійних задач, а саме: проектування, проведення розрахунків типових конструкцій; розробка конструкторської, технологічної документації, технологічна підготовка та нормативно – технічне забезпечення технологічних процесів; визначення порядку та змісту ведення ремонтних робіт; регулювання механічних приладів, їх налагоджування та обслуговування; підготовка до експлуатації та ремонту; організація технічного обслуговування виробничих процесів; впровадження заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; організація діловодства, складання і оформлення організаційно – розпорядчих і тенічнихдркументів; управління технічним обслуговуванням з врахування соціального і екологічного значення; технологічна підготовка виробничого процесу; вхідний контроль технічної документації; підготовка та випробування технологічного устаткування, систем і агрегатів для виробничого процесу в машинобудуванні та суднобудуванні, а саме:
 • на підставі заданих умов експлуатації, розрахункових схем навантаження не складних деталей або вузлів типових зварних конструкцій, використовуючи нормативні документи, вихідні дані на проектування; типові методики розрахунків, обчислювальну техніку під керівництвом фахівця більш високої компетенції.

Фаховий молодший бакалавр з зварювальних  технологій повинен вміти:

 • визначати тип зварного з’єднання, перевіряти його на міцність, вибираючи розміри зварних з’єднань згідно стандарту при статичному навантаженні;
 • визначати тип зварної конструкції, призначення її основних елементів; виконувати розрахунки нескладних елементів зварних конструкцій на міцність та визначати розміри їх перерізів при статичному навантаженні.
 • на підставі технічних умов та виготовлення типових зварних конструкцій, програми випуску продукції підприємства, використовуючи робочі креслення, довідники, нормативно-технічну документацію.
 • комплектувати технічну документацію та виготовлення зварних конструкцій та вносити зміни до неї при корегуванні технологічних процесів та модернізації виробництва;
 • визначати економічну ефективність технологічних процесів,що розробляються, під керівництвом фахівця більш високої компетентності.
 • давати характеристику здатності до зварювання матеріалів, що зварюються, для певних умов технологічного процесу;
 • визначати види  заготівельних операцій, вибиратим обладнання та засоби механізації для її виконання;
 • складати схеми складання та зварювання на базі типових зварних конструкцій та вибирати засоби механізації складально – зварювальних робіт;
 • обгрунтовувати вибір способу зварювання тиском;
 • обгрунтовувати вибір способу зварювання плавленням;
 • вибирати зварювальні матеріали для вибраного способу зварювання;
 • обгрунтовувати вибір джерел живлення для електричного зварювання плавленням;
 • в залежності від способу зварювання вибирати заходи запобігання та усунення напружень та деформацій; обирати техніку вибраного способу зварювання;
 • вибирати заходи з охорони праці на всіх етапах технологічного процесу;
 • розробляти та оформлювати технологічні та операційні карти на виготовлення зварних конструкцій різними способами зварювання;
 • володіти знаннями видів підготовки кромок заготівок до зварювання та оцінювати якість їх підготовки;
 • володіти відповідно вимогам технологічного процесу технікою ручного дугового зварювання покритими електродами стикових та кутових швів в різноманітних просторових положеннях, крім стельового, пластин товщиною 5мм та поворотних стиків труб діаметром 89мм, товщиною 4мм з вуглецевих та низькоколегованих сталей;
 • володіти навичками механізованого дугового зварювання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками автоматичного дугового зварювання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками газового зварювання та термічного різання відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками стикового контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками точкового контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками шовного контактного зварювання  відповідно вимогам технологічного процесу;
 • володіти навичками підготовки та налагодження обладнання відповідно режимам зварювання;
 • володіти навичками щодо забезпечення заданих параметрів режимів дугового зварювання відповідно вимогам технологічних карт;
 • забезпечувати безпечні умови праці при виконанні зварювання;

оцінювати за зовнішнім оглядом поверхні шва якісних зварювальних робіт. 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно – правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

І може займати первинні посади:

3111 – технік-технолог із зварювання;

3118 – технік-конструктор;

3119 – технік;

3119 – технік з підготовки виробництва;

3119 – технік з підготовки технічної документації.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 181 Харчові технології

 ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 Виробництво та технологія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

"Виробництво харчової продукції"

фахової передвищої освіти

Кваліфікація: "технік-технолог з технології харчування"

Освітньо-професійна програма "Виробництво харчової продукції"

Ціль програми: Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань  інноваційного характеру, надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення типових завдань харчових технологій та ресторанного господарства, що передбачає здійснення виробничої діяльності

Основний фокус програми: Формування фахових молодших бакалаврів відбувається на основі ґрунтовного вивчення теорії та практики, а також вивчення ефективних конкурентоспроможних технологій виробництва продукції, оцінки її якості та вимог нормативно-технічної документації до неї.  

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій повинен знати:

 • відповідні положення законодавства України: постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань технології виробництва харчової продукції;
 • технологію виробництва харчової продукції та органолептичні способи визначення якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів;
 • сучасний вітчизняний та зарубіжний досвіт у професійній діяльності; виробничий цикл підприємства;
 • принципи організації праці;
 • сучасні технології в ресторанній індустрії, потреби та очікування гостей (споживацький попит);
 • товарознавство харчових продуктів, структуру ринку та конкурентне середовище, ринок постачальників продовольчої сировини;
 • основи економіки в закладах харчування, ціни та ціноутворення, практику сумлінного ведення бізнесу;
 • посадові обов’язки виробничого персоналу, основи конфліктології, основи педагогіки та принципи організації професійних тренінгів на робочому місці, теорію управління і мотивації персоналу;
 • основи соціології, тенденції та моду в галузі товарів та послуг;
 • професійну термінологію, ділове спілкування, розмовну іноземну мову в об’ємі професійної діяльності, професійну етику та етикет;
 • правила екологічної безпеки в закладах харчування, санітарію і гігієну, охорону праці, правила пожежної безпеки;
 • основи діловодства і документообігу.

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій повинен вміти:

 • використовувати набуті знання у професійній діяльності;
 • зміцнити здоров’я, сприяти підвищенню працездатності;
 • створити на робочому місці безпечні умови праці;
 • вести обґрунтовану практичну діяльність закладів ресторанного господарства, володіти економічним мисленням;
 • поглибити і вдосконалити навички приготування страв і кулінарних виробів, застосовуючи передові технології, оволодіти робітничою професією кухаря 5 розряду;
 • поглибити і вдосконалити навички по застосуванню ефективних форм і методів обслуговування населення;
 • поглибити і вдосконалити навички організовувати та управляти виробничим процесом в закладах ресторанного господарства;
 • використовувати інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати).  

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності.

Випускник придатний до працевлаштування на посади у відповідності до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів;

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління;

3570 Фахівці з технології харчування, а саме технік – технолог з технології харчування;

5122 Кухарі, а саме: виробник харчових напів-фабрикатів, кухар, кухар дитячого харчування, шеф – кухар;

5123 Офіціанти та буфетники, а саме: бармен, буфетник, готувач молочних коктейлів, готувач напоїв, метрдотель, член бригади ресторану.